Uzmanlara Danışın
1000 sola karakterler

Endometriozis bir kadının hayatının birçok yönünü etkilemektedir

Endometriozis bir kadının hayatının birçok yönünü etkilemektedir

Bu etkiyi tanımak ve endometriozisli kadınların ihtiyacı olan gerekli desteği sağlamak önemlidir.

ANAHTAR NOKTALAR

Önemli noktalar:

  • Endometriozis kadınları yalnızca fiziksel olarak değil, aynı zamanda sosyal yaşam, ilişkiler ve gelecek planları konusunda da etkilemektedir.

Önemi:

  • Endometriozisin kadınların yaşamları üzerindeki ciddi olumsuz etkilerini kabul etmek ve bu hastalara destek vermek için ek hizmetler sunmak önemlidir.

Anahtar sonuçlar:

  • Endometriozisli kadınlar, Batı toplumlarına göre ortalamaya kıyasla düşük subjektif refah seviyelerine sahiptir.
  • Endometriozisi olan kadınların sağlıkla ilgili yaşam kalitesi puanları düşüktür.
  • Kadınların endometriozis sağlık profili skorları ile refah indeksleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Çalışmanın kısıtlılıkları:

  • Sadece 18 yaşından büyük kadınlar değerlendirildi ve araştırma göreceli olarak genç kadınları içermekteydi, bu nedenle sonuçlar tüm yaş gruplarını temsil etmeyebilir.
  • Çoğu katılımcı, online destek grupları aracılığıyla dahil oldu ve bu muhtemelen önceden durumlarıyla ilgili endişelerinin olduğu anlamına gelmekteydi. Bu nedenle araştırmacılar, belirtileri az olan kadınları gözden kaçırmış olabilir ve bulgular endometriozisli tüm kadınları temsil etmeyebilir.

ÖZET

Endometriozis, bir kadının sadece fiziksel sağlığı üzerinde değil, iyimserlik ve benlik saygısı da dahil olmak üzere hayatının diğer yönleri üzerinde de ciddi bir olumsuz etkiye sahiptir. Bu, “Journal Healthcare for Women International”’de yayınlanan bir Avustralya araştırmasına göredir.

Bu durum, özellikle ilişkiler, sosyal refah ve gelecekteki yaşam planları hakkında daha kötü sonuçlar bildiren daha genç yaştaki (25 yaşın altındaki) kadınlar için geçerlidir.

Bu bulgulara dayanarak, çalışmanın yazarları, sağlık çalışanlarına ve karar vericilere özellikle daha genç kadınları hedef alan ek destek hizmetlerini değerlendirmelerini önermektedir.

“(…) endometriozisin göreceli olarak görünmezliğinin, durumun olumsuz etkilerini de beraberinde getirdiğini ve araştırmadaki birçok kadının durumları hakkında bilgilerinin eksik olduğunu " araştırmacılar yazılarında belirtmiştir. Durum hakkında farkındalık yaratmanın çok önemli olduğunu ve bu durumun bazı kadınlar üzerinde ciddi etkilerinin olabileceğini kabul ettiklerini bildirdiler.

Endometriozisin kadınların öznel iyilik hali (refah), sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve yaşanmış deneyim üzerindeki etkisini incelemek için, Avustralya'da Monash Üniversitesi’nde Drs. Georgia Rush ve RoseAnne Misajon, endometriozisi olan 15 ila 63 yaşları arasında 500 kadını analiz ettiler. Tüm katılımcılar, yaşam standardı, sağlık, hayatta başarılı olma, ilişkiler, güvenlik, toplumla bağlılık ve gelecek güvenliği gibi her biri bir yaşam kalitesi alanına karşılık gelen yedi memnuniyet maddesini kapsayan bir ölçek olan Kişisel Refah Endeksi'ni içermekte olan bir online anketi tamamladılar. Anket ayrıca, endometriozisin kadınların yaşamları üzerindeki geniş etkilerini değerlendirmek için Endometriozis Sağlık Profili-30'u ve çeşitli açık uçlu soruları içermekteydi.

Yanıtların analizi üzerine araştırmacılar, endometriozisli kadınların, subjektif refah seviyelerinin (öznel iyilik halinin) Batı toplumlarına göre ortalamanın önemli oranda altında bulduklarını bildirdiler. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi puanını düşük olarak tespit ettiler. Son olarak, araştırmacılar, kadınların endometriozis sağlık profili puanları ile kişisel refah endeksleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu buldular.

Öznel refah, insanların hayatlarının kalitesini nasıl deneyimlediğini açıklar. Hem duygusal reaksiyonları hem de (kognitif) bilişsel yargıları içerir. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, kişinin zamanla algılanan fiziksel ve mental (zihinsel) sağlığıdır.

Bu site Endometriozis ve Adenomyozis Derneği tarafından ülkemizde hastaların bilgilenmesini için hazırlanmış bir kaynak site bulunmadığı dikkate alınarak, halkımızın endometriozis konusunda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

http://www.endometriozisdernegi.org


Sosyal Kanallarımız